Levenstestament

Het Levenstestament: goed voorbereid op onverwachte situaties

Wie regelt uw zaken als u hiertoe zelf niet in de gelegenheid bent of wanneer u niet meer in staat bent om uw eigen wil te bepalen? Er kunnen vervelende situaties ontstaan wanneer iemand, bijvoorbeeld door een ongeluk, een hersenbloeding of dementie zelf geen beslissingen meer kan nemen.

Een voorbeeld uit de praktijk:

Vader is overleden. Moeder is na het overlijden enig eigenaar geworden van het woonhuis. Moeder heeft de ziekte van Alzheimer en is inmiddels in een verzorgingshuis opgenomen.

De oudste zoon van het gezin heeft (met de beste bedoelingen) via een makelaar het huis te koop gezet.

Het huis wordt verkocht en de partijen gaan naar de notaris voor de eigendomsoverdracht. De notaris constateert dat moeder totaal niet begrijpt waar zij voor moet tekenen. Moeder kan de akte daarom niet ondertekenen.

Tot ongenoegen van alle partijen wordt de eigendomsoverdracht uitgesteld. Het vermogen van moeder moet onder bewind gesteld worden en de kantonrechter moet een bewindvoerder benoemen, die namens moeder kan handelen.

Daarnaast moet een machtiging gevraagd worden aan de kantonrechter voor de juridische overdracht van het huis.

 Er ontstaat ruzie tussen de kinderen over de vraag wie bewindvoerder zal worden. De koper, die vindt dat alles nu wel erg lang duurt, stelt de moeder in gebreke. Hij dreigt de koopovereenkomst te ontbinden en doet een beroep op een boeteclausule...

Als moeder bij een notaris een levenstestament had gemaakt dan had deze ellende voorkomen kunnen worden.

 

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament is een akte waarin u vastlegt wie er tijdens uw leven uw belangen kan behartigen in het geval dat u zelf (tijdelijk) niet in staat bent om uw eigen zaken te regelen.

Dit kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld door een ziekte of een ongeval, door een hersenbloeding, door dementie of doordat u lange tijd afwezig bent vanwege een verblijf in het buitenland.

Een levenstestament is niet alleen interessant voor oudere mensen. Ook voor jongere mensen en ondernemers is een levenstestament belangrijk.

In uw levenstestament kunt u uw wensen en regelingen met betrekking tot verschillende persoonlijke en zakelijke belangen juridisch laten vastleggen. U kunt zelf in het levenstestament aangeven op welk moment de regelingen in werking treden, bijvoorbeeld als u langdurig niet meer in staat bent uw belangen te behartigen of in geval van afwezigheid gedurende een bepaalde periode.

Financiële zaken

U kunt iemand machtigen die namens u uw administratie regelt. Hierbij moet u denken aan het betalen van rekeningen, het kopen en verkopen van uw bezittingen (waaronder ook onroerend goed) en het doen van belastingaangiften.

Schenkingen

Het kan gewenst zijn dat degene die gemachtigd is ook giften kan doen, bijvoorbeeld omdat dit belastingvoordeel oplevert voor uw erfgenamen.

U kunt bijvoorbeeld vastleggen aan wie giften mogen worden gedaan en hoe hoog het bedrag maximaal mag zijn. Ook kunt u bepalen dat er helemaal geen giften mogen worden gedaan.

Persoonlijke belangen

Wie behartigt uw persoonlijke belangen? Wie neemt de beslissing over bijvoorbeeld opname in een verpleeghuis als u dat zelf niet kunt? U kunt hiervoor iemand aanwijzen in uw levenstestament. Deze persoon kan ook voor u regelen dat uw woning bij opname in een verpleeghuis wordt verkocht of dat uw huisdieren nieuw onderdak krijgen.

Medische wensen

Het is mogelijk dat u bepaalde wensen heeft met betrekking tot medische behandelingen. Zo kunt u als wens hebben dat artsen er alles aan moeten doen om u in leven te houden als u erg ziek bent. Of u wilt juist dat bepaalde behandelingen niet meer worden uitgevoerd als u ernstig ziek of aan het dementeren bent.

Als u zelf niet meer in staat bent om uw wil te uiten en overleg met uw arts te plegen, is het belangrijk dat een ander dit voor u kan doen. Hiervoor kunt u in het levenstestament een gevolmachtigde benoemen. Deze persoon kan, als u daartoe zelf niet meer in staat bent, namens u handelen en overleg met de behandelend arts hebben over uw medische behandeling.

Zakelijke belangen: voor ondernemers

Als u een onderneming heeft of aandeelhouder/bestuurder bent in een BV moet een oplossing worden gevonden voor het geval u tijdelijk of langere tijd niet betrokken kan zijn bij de onderneming of de BV. In het levenstestament kunt u iemand benoemen die tijdens die periode namens u optreedt.

 

Een levenstestament laten opstellen

Wilt u een levenstestament laten opstellen? Neemt u dan contact op met notariskantoor Teeuwen in Boxmeer.

Voor korte vragen of aanvullende informatie kunt u ook terecht op ons gratis spreekuur.

 

 

Uit onze brochure: het levenstestament