Afstorting pensioen in het kader van echtscheiding

Afstorting pensioen in het kader van echtscheiding kan problemen opleveren

Onlangs moest het Gerechtshof Den Haag oordelen over de navolgende casus.

Een man had in zijn BV een pensioenvoorziening opgenomen ter grootte van €500.000,=, bestemd voor de pensioenen van hem en zijn echtgenote.
In 2009 werd de echtscheiding tussen man en vrouw uitgesproken. De vrouw eiste bij de rechter dat haar opgebouwde pensioenrechten, groot € 200.000,= zouden worden gestort bij een verzekeringsmaatschappij.
Het verweer van de man was, dat als hij dit bedrag moest afstorten bij de verzekeringsmaatschappij, dit zou leiden tot faillissement van de BV.

In eerste instantie besliste de Rechtbank dat de man dat bedrag moest afstorten.
Het Gerechtshof oordeelde anders. De rechter vond dat onder de gegeven omstandigheden, zoals de gewijzigde marktrente, waardoor de vrouw een hogere pensioenaanspraak nodig had, deze stijging niet alleen voor rekening en risico van de man kon komen. Het hof acht het niet redelijk dat door de afstorting van de pensioenaanspraak van de vrouw dit mede tot het gevolg zou hebben dat de pensioenaanspraak van de man volledig in rook zou opgaan. De rechter vond dat de postsolidariteit die ex-echtgenoten jegens elkaar in acht dienen te nemen, zich daartegen verzet.

Het is goed om bij de opbouw van het pensioen in een besloten vennootschap met het voorgaande rekening te houden. De vraag is dan, of het pensioen zowel ten behoeve van de man als ten behoeve van de vrouw in de BV moet worden opgebouwd.
Voorts is het afhankelijk van de huwelijkse voorwaarden of pensioenrechten/ pensioenaanspraken moeten worden verdeeld.

Huwelijkse voorwaarden

Bij huwelijkse voorwaarden kan worden bepaald dat aanspraken op pensioen bij een werkgever of in een eigen bedrijf niet worden verrekend.
Sinds enkele jaren kunnen huwelijkse voorwaarden op een simpele manier worden aangepast. Deze aanpassing behoeft tegenwoordig niet meer de toestemming van de Rechtbank.
Het kan geen kwaad om ook uw huwelijkse voorwaarden, evenals uw testamenten, regelmatig door de notaris te laten nakijken of ze nog voldoen aan uw huidige situatie en de huidige wetgeving. Ook fiscaal kunnen hiermee besparingen worden bereikt.

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
https://www.notaristeeuwen.nl
telefoon: 0485-573472