Voorkom problemen met AWBZ

Kantonrechter geeft geen toestemming tot verwerping nalatenschap en uitkering erfdelen in verband met AWBZ

Onlangs oordeelde de Rechtbank Gelderland over het volgende.

Man en vrouw waren gehuwd en hadden kinderen. Ze hadden een langstlevende testament gemaakt. De man was opgenomen in een verzorgingshuis.
De vrouw komt te overlijden. Gevolg van het testament was dat alle goederen in volle eigendom werden toebedeeld aan de man en de kinderen een vordering hadden op de langstlevende, de man, o.a. opeisbaar bij faillissement en ondercuratelestelling.

De kinderen vroegen allereerst aan de rechter toestemming om de kindsdelen uit te keren om te voorkomen dat deze gelden toe zouden komen aan de AWBZ-instelling.
De kantonrechter weigerde de toestemming omdat niet was vastgelegd dat deze vordering kon worden opgeëist bij onderbewindstelling danwel bij opname in een AWBZ-instelling.

Verder vroegen de kinderen aan de rechter om namens vader de nalatenschap van moeder te verwerpen zodat de gehele nalatenschap van moeder toe zou komen aan de kinderen en niet ook deels aan vader. Dit verzoek werd ook gedaan om te voorkomen dat teveel gelden naar de AWBZ-instelling zouden gaan.
Ook dit verzoek werd door de kantonrechter afgewezen. De kantonrechter zei niet mee te werken aan dit soort constructies waardoor de mensen wel de lusten genieten maar niet de lasten.

Conclusie van het voorgaande is: Zorg ervoor dat uw testament voldoet aan de huidige regelgeving en leg ook zaken goed vast in een levenstestament.

 

Onterven echtgenoot/echtgenote bij wilsonbekwaamheid

Regelmatig komt bij ons op kantoor de situatie ter sprake dat één van de echtelieden wilsonbekwaam is (dementie) en in een verzorgingshuis is opgenomen en de ander nog in de echtelijke woning woonachtig is.
Meestal is het dan niet gewenst dat degene die in het verzorgingshuis verblijft nog veel vermogen krijgt, zulks in verband met onder andere de eigen bijdrage van de AWBZ.

Wat gebeurt er als degene die thuis woont komt te overlijden?
Stel er zijn kinderen, dan worden alle goederen op grond van de wet toebedeeld aan de langstlevende, dus degene die in het verzorgingshuis is, en krijgen de kinderen een vordering in geld, pas opeisbaar op grond van de wet onder andere bij overlijden of faillissement.
Zijn er geen kinderen dan krijgt de langstlevende ook alles.

Dit betekent dus dat degene die in het verzorgingshuis verblijft eigenaar wordt van de woning, de gelden en overige goederen. Dit is meestal niet gewenst omdat dit vermogen meegenomen kan worden voor de bepaling van de hoogte van de eigen bijdrage van de AWBZ.
Vandaar dat het in zo'n situatie verstandig kan zijn om, hoe moeilijk dit emotioneel ook is, de partner die in een verzorgingshuis zit te onterven. Op deze manier voorkomt u dat alle goederen terecht komen bij diegene die in het verzorgingshuis is. Indien de echtelieden in gemeenschap van goederen getrouwd zijn dan is natuurlijk niet te voorkomen dat de helft van het vermogen eigendom is van degene die in het verzorgingshuis is.

In de praktijk staat men hier niet bij stil; laat u goed adviseren.

Kijk voor ons gratis spreekuur op onze website: www.notaristeeuwen.nl.

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
telefoon: 0485 - 573472