Kantonrechter benoemt bewindvoerder terwijl er een levenstestament was

Zoals ik eerder schreef is een levenstestament een volmacht die men geeft aan een ander om namens de gevolmachtigde financiële zaken te regelen, zoals geld opnemen, betalingen doen en woningen aan- en verkopen. Tevens staan in een levenstestament regelingen over medische zaken inhoudende wat de wensen zijn indien men ziek/terminaal is.

In de relatie ouders-kinderen geven de ouders elkaar meestal de volmacht ingaande de datum dat zij de akte bij de notaris tekenen en krijgen de kinderen de volmacht vanaf het moment dat de ouders of de langstlevende door een onafhankelijk arts wilsonbekwaam is verklaard. Stel er zijn 3 kinderen, dan nemen wij meestal op dat de 3 kinderen tezamen bevoegd zijn om alles te regelen, maar dat de kinderen elkaar ondervolmacht kunnen verlenen voor specifieke zaken, zoals het opnemen van geld bij de bank.

Doel van het levenstestament is om te voorkomen dat men naar de kantonrechter moet om een bewindvoerder te laten benoemen, waardoor u vervolgens de regie niet meer in eigen hand heeft en de rechter bepaalt wat mag en wat niet mag met uw eigen door hard werken verdiende vermogen. Dit laatste is niet altijd gewenst.

In het levenstestament nemen we ook altijd de mogelijkheid op dat een bewindvoerder/mentor kan worden benoemd ondanks het feit dat er een levenstestament is.

Onlangs moest de rechter oordelen over het navolgende.
Vader had bij levenstestament aan één van zijn drie kinderen (X) de volmacht gegeven om namens hem alle financiële zaken en ook de medische zaken te regelen. De andere twee kinderen waren het hier niet mee eens en verzochten de kantonrechter een bewindvoerder over de goederen van vader te benoemen. Reden hiervan was dat X weigerde om openheid van zaken te geven. Bovendien verhinderde X regelmatig dat de andere kinderen bij vader op bezoek konden gaan. Een kort geding was zelfs nodig bij de rechter om een bezoekregeling af te dwingen.

De rechter concludeerde dat er voldoende redenen waren om een bewindvoerder en een mentor te benoemen. Gelet op de problemen die er tussen de kinderen waren ontstaan, oordeelde de rechter wel dat een onafhankelijke en professionele bewindvoerder moest worden benoemd.

Kortom, een praktische oplossing. Wij nemen ook op in het levenstestament dat indien er een bewindvoerder wordt benoemd de volmacht in het levenstestament komt te vervallen, maar dat dan wel de wensen van de volmachtgever zoals die in het levenstestament zijn opgenomen zoveel mogelijk moeten worden nagekomen. Bijvoorbeeld de wens dat de gevolmachtigden, lees meestal de kinderen, de mogelijkheid hebben om namens de ouder(s) schenkingen te doen aan zichzelf om te voorkomen dat later teveel erfbelasting betaald moet worden dan wel om te voorkomen dat een bijdrage betaald moet worden in het kader van de Wet langdurige zorg in een verzorgings- en verpleeghuis.

 

Voor meer informatie bent u welkom op ons gratis spreekuur in Boxmeer: iedere maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur; u gelieve hiervoor telefonisch een afspraak te maken of op ons gratis spreekuur in MFC Oelbroeck (Breestraat 1d) te Sint Anthonis: iedere 1e en 3e maandag van de maand van 17.00 uur tot 18.30 uur; zonder afspraak.

 

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer

 

 

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Door: Notaris Boxmeer