Scheidingscafé Land van Cuijk info

Scheidingscafé Land van Cuijk deskundigen

vlnr: Dré Teeuwen, Marjan Hulzink, Martijn Willems, Rianne Hillenaar, Huub Derksen, Monique Senssen

 

1 Hoe is het idee ontstaan om een Scheidingscafé te organiseren?

Marjan Hulzink van Counseling & psychotherapie Cuijk: ‘Scheiding is een onderwerp waarover veel vragen bestaan, toch is het veelal een ‘verborgen’ onderwerp, tot op het moment dat twijfel is omgezet in een besluit en dit zichtbaar wordt voor de buitenwereld.
Om de vele vragen die rijzen bij scheidende partners beantwoord te krijgen, moet men ‘op zoek’ naar diverse professionals voor een antwoord. Dat is een hele speurtocht, waarvoor binnen de dagelijkse (emotionele) hectiek, eigenlijk de tijd en de energie ontbreekt……
Na een training voor Kindbehartiger stuitte ik op het begrip ‘Scheidingscafé’ en ik was direct enthousiast. Het is een vriendelijke, laagdrempelige manier om kennis te maken met alle disciplines waaraan nood kan bestaan (of ontstaan) binnen een scheidingsproces.’

 

2 Voor wie is het Scheidingscafé bedoeld?

Marjan Hulzink: ‘Het Scheidingscafé is bedoeld voor ieder die vragen heeft over zijn scheiding (plannen), de in gang gezette scheiding, of over de nieuw ontstane situatie na de scheiding. Dat kunnen vragen zijn op juridisch vlak, op het gebied van financiën, huisvesting, omgang met de kinderen, omgang tussen gescheiden ouders (afspraken over de kinderen), nieuw samengestelde gezinnen, het komen tot een omgangsregeling of het aanpassen ervan.
In iedere fase van het proces (voor, tijdens en na) ontstaan vragen waarbij een professioneel advies helpend kan zijn.’

Rianne Hillenaar van Eerstmediation.nl: ‘Het gaat dan zowel over mensen die getrouwd zijn als over samenwoners die uit elkaar gaan.’

 

3 Waarom is gekozen voor deze zes ondernemers?

Marjan Hulzink: ‘Het is een bewuste selectie uit ter zake kundige professionals die tevens ervaren zijn binnen hun vakgebied. Het is ons aller intentie om dienstbaar te zijn en aan te sluiten bij wensen, omstandigheden en mogelijkheden van (scheidende) partijen.
We gaan allen uit van de kracht in mensen/cliënten en spreken hen daarop aan, om van daaruit te komen tot de best passende (en hoogst haalbare) afspraken/oplossingen.’

Rianne Hillenaar: ‘Ons doel is een laagdrempelige voorziening te creëren waar mensen betrouwbare informatie kunnen krijgen.’

 

4 Wat wil de Financieel Adviseur presenteren?

Huub Derksen van Lambert Blonk Assurantiën: ‘Een echtscheiding brengt ook op financieel gebied een hoop veranderingen met zich mee. Belangrijke vragen zijn: Wie blijft er in de woning wonen? Is overname van de volledige hypotheek haalbaar met één inkomen? Is er een restschuld bij verkoop? Verschillende financiële producten zijn aan uw hypotheek verbonden, zoals een overlijdensrisicoverzekering of opgebouwde waarde in spaar- of beleggingspolissen. Het is belangrijk om hier zo snel mogelijk inzicht in te krijgen, zodat voor het gezin duidelijk wordt wat de mogelijkheden voor de toekomst zijn. Als financieel adviseur bekijken we dus samen met u of uw wensen ook daadwerkelijk haalbaar zijn. We gaan vervolgens aan de slag om het hoofdelijk ontslag uit de hypotheek van de ex-partner te regelen, bekijken of u recht heeft op kwijtschelding van een restschuld middels NHG en beantwoorden al uw financiële vragen die komen kijken bij een scheiding. We proberen op deze manier uw financiële zorgen uit handen te nemen, omdat een scheiding vaak al moeilijk genoeg is.’

 

5 Wat doet een Kindbehartiger?

Marjan Hulzink van Counseling & psychotherapie Cuijk: ‘Zoals advocaat en mediator de stem(men) van de ouders (volwassenen) vertegenwoordigen, zo is de Kindbehartiger opgeleid dat te doen voor kinderen. Het kind wordt op deze wijze tot ‘partij’ in het overleg. De Kindbehartiger spreekt, op passende wijze, met kind(eren) en ouders en sluit met de aldus verkregen informatie aan bij het overleg. Dat kan mondeling en/of middels schriftelijke verslaglegging.
Er wordt niet ‘gekozen tussen ouders’, het kind heeft beide ouders nodig. Als partners kan men scheiden, als ouders blijft men echter verbonden. De opdracht van de Kindbehartiger is om het belang van het kind/de kinderen centraal te stellen bij het maken van afspraken.’

 

6 Wat gaat de makelaar presenteren?

Martijn Willems van Makelaardij Martijn Willems: ‘Als men gaat scheiden en men heeft een koopwoning dan is de eerste vraag, hoeveel is onze huidige koopwoning waard? De makelaar zal de woning gaan taxeren. Aan de hand van de taxatie kan men beslissen of de man of vrouw blijft wonen? Soms kan de man of vrouw de hypotheeklast zelf dragen en in het huis blijven wonen. Echter meestal dient men de woning toch te verkopen en dan staan wij de verkopers bij. Er komen zoveel vragen op ze af en ze zitten al in een achtbaan van emoties en gevoelens, vandaar dat wij ze volledig willen ontzorgen inzake de verkoop van hun koopwoning.

De mensen vinden het heel erg fijn dat ze met al hun "huis"-vragen bij ons terecht kunnen en we de tijd voor ze nemen. Het doel is om de situatie zakelijk te blijven bekijken en dat doen wij, onze missie is om de woning voor een goede marktconforme prijs te verkopen. De mensen hebben geen omkijken naar het gehele proces en wij regelen alles voor ze zodat zij zich kunnen focussen op hun scheiding.’

 

7 Wat gaat de notaris presenteren?

Dré Teeuwen van Notariskantoor Teeuwen: ‘Bij een (echt)scheiding of beëindigen van een samenwoning komen allerlei vragen aan de orde die van belang kunnen zijn voor de notaris. Allereerst gaat het om de verdeling van de (echtelijke) woning; wie wordt eigenaar na de verdeling? De verdeling van de woning moet middels een akte bij de notaris. De vraag is echter, is degene aan wie de woning wordt toebedeeld in staat is om de hypothecaire schuld die op de woning rust voor zijn/haar rekening te nemen. Hierbij moet ook gelet worden op het feit dat indien een van de echtelieden/partners de woning krijgt toebedeeld, dat dan de andere echtgeno(o)t(e)/partner wordt ontslagen uit de aansprakelijkheid voor de hypothecaire schuld. Is het voor geen van de echtelieden/samenwonende partners mogelijk om de hypothecaire schuld te voldoen, dan is de enige mogelijkheid dat de woning wordt verkocht.

Ander punt is het maken van een testament. Zolang de echtscheidingsbeschikking van de rechter niet is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, zijn de echtelieden nog gehuwd. Komt een van hen tijdens de echtscheidingsprocedure te overlijden, dan erft de echtgenoot/echtgenote op grond van de wet. Dit is niet gewenst. Vandaar dat het ook belangrijk is om een testament te maken waarbij de echtgenoot/echtgenote eventueel wordt onterfd. Ook voor samenwonende partners is het van belang om bij het beëindigen van een samenwoning contact op te nemen met de notaris, zoals in verband met de mogelijke gevolgen bij overlijden van een van de partners.

Ook na de echtscheiding/beëindigen van de samenwoning is het van belang om een testament te maken. Stel na de echtscheiding/beëindigen van de samenwoning komt een van de partners te overlijden en er zijn gezamenlijke kinderen, dan zijn de kinderen de erfgenamen volgens te wet. Komen vervolgens de kinderen te overlijden, (stel het fatale ongeluk)  dan erft de andere partner op grond van de wet, tenzij de kinderen een testament hebben gemaakt. Maar als de kinderen nog jong zijn, kunnen deze nog geen testament maken. In dit geval kan een testament gemaakt worden waarbij wordt bepaald dat wat de kinderen nog over hebben gehouden van de erfenis van hun overleden ouder, niet naar de andere ouder gaat maar bijvoorbeeld naar zijn/haar broer/zus of iemand anders.

Tevens kan in het testament worden opgenomen dat de andere ouder van de kinderen niet het vruchtgebruik heeft van het vermogen dat de minderjarige kinderen erven. Op grond van de wet hebben de ouders het vruchtgebruik (rente) van het vermogen van de minderjarige kinderen.

Bovendien kan in het testament het vermogen dat de minderjarige kinderen erven onder bewind worden gesteld van iemand anders dan de andere partner. Dit bekent dat dan de andere partner niet aan het geld van de minderjarige kinderen kan komen. Het bewind eindigt op grond van de wet als het kind 18 jaar is maar in het testament kan worden opgenomen dat het bewind pas eindigt als het kind 23 jaar oud is.’

 

8 Wat is de rol van mediator in een scheiding?

Rianne Hillenaar van Eerstmediation.nl: ‘Als mensen uit elkaar gaan moeten we veel zaken geregeld worden en veel moeilijke beslissingen worden genomen. En dat in een periode waarin de emoties vaak de boventoon voeren. De meeste mensen willen in goed overleg uit elkaar maar dat is best moeilijk als er veel verdriet of boosheid is. Daar kunnen ze wel wat hulp bij gebruiken. Als mediator begeleid ik dat proces en leid ik partijen door het scheidingsproces. Ik zit dus met beide partijen aan tafel. Daarbij is ook ruimte voor de emotionele kant van de scheiding. De (juridisch geschoolde) mediator zorgt ervoor dat mensen de informatie krijgen die ze moeten hebben om de juiste beslissingen te nemen. Ik zorg ervoor dat alle onderwerpen aan bod komen en dat alles goed vastgelegd wordt in een ouderschapsplan en scheidingsconvenant. Ik spreek (desgewenst) met de kinderen, bereken de alimentatie en draag, als partijen gehuwd zijn, zorg voor de echtscheidingsprocedure bij de rechtbank. Bij het Scheidingscafé kunnen mensen hun persoonlijke vragen aan mij voorleggen en gewoon eens even vrijblijvend kennismaken.

 

9 Welke rol speelt een advocaat in een scheiding?

Monique Senssen van Vaessen Advocaten: ‘In Nederland kan een echtscheiding alleen worden uitgesproken door de rechtbank. Voor deze procedure is een advocaat nodig. Een advocaat behartigt de belangen van een of beiden partijen in een scheiding. Deze belangen kunnen gelegen zijn op het gebied van de zorgregeling met de kinderen, alimentatie, verdeling van de gemeenschappelijke boedel of afwikkeling van huwelijkse voorwaarden. De advocaat heeft niet alleen kennis van de juridische kant van al deze onderwerpen maar zoekt met de cliënt ook naar praktische oplossingen. Bij de meeste scheidingen lukt het om in goed overleg met elkaar, al dan niet met ieder een eigen advocaat, duidelijke afspraken te maken. Immers zeker bij een scheiding met kinderen is het zaak dat beide partijen na de scheiding ook nog met elkaar door één deur kunnen. Het is in niemands belang om te eindigen in een vechtscheiding. Wanneer het niet lukt om de zaken met elkaar te regelen, dan volgt een procedure bij de rechter. Daarin staat een advocaat zijn cliënt met raad en daad terzijde.

Een advocaat begeleidt het hele scheidingsproces, adviseert over alle zaken die geregeld moeten worden, en legt uiteindelijk de afspraken vast in een ouderschapsplan of convenant. Ook wanneer afspraken later aangepast moeten worden als gevolg van bijvoorbeeld inkomensverlies, nieuwe baan of nieuwe relatie kan de advocaat hierbij de helpende hand bieden.’